دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش فیزیک مهندسی و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
10014 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 60
10159 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 40
10173 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 36
10249 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 15
15075 روزانه دانشگاه دامغان سمنان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 54
15124 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 27
15132 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 54
10462 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 25
10516 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 45
10748 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 35
10623 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 40
15177 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 36
10720 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 35
10739 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 25
10890 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 28
15282 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 45
15323 روزانه مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن 36
11188 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 60
10190 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 24
15080 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 11
15128 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 4
15136 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 54 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10477 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 10
10760 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 20
15180 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 9
10903 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 12
15287 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 27
15325 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن 18
30930 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 54

نظر خود را بنویسید