دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش زیست شناسی سلولی و مولکولی و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11510 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 30
11534 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 50
11540 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 40
11555 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 30
11568 روزانه دانشگاه تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 15
11591 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 56 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11597 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 30
11601 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 40
11606 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 40
11614 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
11619 روزانه دانشگاه زنجان زنجان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 40
11627 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 45
11637 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 35 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11638 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 30
11642 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 30
11650 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 20
11664 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 35
11667 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 50
11672 روزانه دانشگاه شیراز فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 25
11700 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 25
11724 روزانه دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) - سمنان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن 45
11731 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 40
11737 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن 80
11740 روزانه دانشگاه گنبد گلستان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 30
11742 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 30
11760 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 30
11766 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 80
11783 روزانه دانشگاه یزد یزد زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 70
11788 روزانه مرکز آموزش عالی استهبان فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 40
11513 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 5
11536 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 20
11548 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 10
11560 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 15
11593 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 14 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11603 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 8
11616 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 20
11623 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 10
11631 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 45
11646 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 5
11654 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 10
11716 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 13
11725 نوبت دوم دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) - سمنان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن 40
11746 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 5
11764 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 20
30134 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 60 با همکاری »بنیاد بیماریهای نادر«
30108 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 60
30117 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 60
30145 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 60
30132 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 60
30139 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 140
30119 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن 100
30111 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 60
30115 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 60
30102 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 100
30133 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 60
30103 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 60
30142 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 140
30128 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 60
30107 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 60
30129 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 60
30104 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 60
30112 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 60
30113 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 140
40121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 40
40123 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40124 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 40
40126 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40127 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40128 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز فریدون شهر اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40129 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40130 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 40
40132 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهاقان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40133 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 40
40137 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40138 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد بدره ایلام زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40139 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40101 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 40
40105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40106 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40107 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40108 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40109 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اهر آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40111 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ملکان آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ممقان آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40113 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 40
40115 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز شاهین دژ آذربایجان غربی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40117 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40119 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد اشنویه آذربایجان غربی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40140 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیلم بوشهر زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 40
40144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40147 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40148 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40149 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 40
40151 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40153 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد فرخ شهر چهارمحال وبختیاری زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40155 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40156 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40157 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40158 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد بشرویه خراسان جنوبی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40159 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40160 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40161 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 40
40166 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درگز خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40167 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40168 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 40
40173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40177 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیکا خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز ایرانشهر سیستان وبلوچستان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40186 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زابل سیستان وبلوچستان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40187 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40190 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40192 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40193 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 40
40195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40196 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40198 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40199 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40200 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 40
40202 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان قم زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40203 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40204 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40205 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40206 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40208 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40209 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40210 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ریگان کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40211 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40212 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40213 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40214 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد منوجان کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40215 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد نرماشیر کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40216 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40219 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40220 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد گیلان غرب کرمانشاه زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40221 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40222 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد چرام کهگیلویه وبویراحمد زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40223 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد دهدشت کهگیلویه وبویراحمد زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40224 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40225 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40229 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40230 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40231 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40233 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40234 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40235 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40236 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40237 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40238 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40239 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40241 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40242 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40243 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40244 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40245 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40246 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد بندر خمیر هرمزگان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40247 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40248 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40249 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40250 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40251 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40252 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40254 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40255 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40256 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
40257 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18143 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرماندانشگاه شهید باهنر - کرمان مخصوص داوطلبان بومی شهرستانهای جنوب استان کرمان (جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18137 روزانه دانشگاه شیراز فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن 1 دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر

نظر خود را بنویسید