دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش ترویج و آموزش کشاورزی و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15409 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15458 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15464 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15502 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15517 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15545 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15618 روزانه دانشگاه شیراز فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15646 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15653 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15673 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15885 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15881 روزانه مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن 18
15474 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
15510 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15530 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15552 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 9
15663 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 9
15685 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15892 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15883 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن 18
31820 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زرینه - خوی آذربایجان غربی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 32
42283 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42285 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42286 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42289 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42291 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42299 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42307 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42232 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42256 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42278 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42319 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42326 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد اهرم بوشهر ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42336 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42338 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42344 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42365 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42373 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد بشرویه خراسان جنوبی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42388 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42391 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42403 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42410 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42412 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42414 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42418 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42421 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42428 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42431 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42461 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42467 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - واحد سیب و سوران سیستان وبلوچستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42476 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42478 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42482 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42487 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42489 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42490 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42494 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42507 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42510 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42516 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42518 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42523 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42539 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42547 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42554 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد چرام کهگیلویه وبویراحمد ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42577 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42578 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42587 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42595 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42615 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42618 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42621 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42635 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز میناب هرمزگان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42646 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42649 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42650 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42651 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42653 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42655 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42663 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42673 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14

نظر خود را بنویسید