دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه اراک و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

دانشگاه اراک
دانشگاه اراک
دانشگاه اراک
1) اين دانشگاه به علت محدوديت هاي موجود، هيچگونه تعهدي جهت واگذاري خوابگاه دولتي به دانشجويان دوره روزانه و شبانه ندارد اما به تعداد محدود دانشجويان روزانه با اولويت اسكان داده مي شوند و دانشجويان شبانه مي توانند از خوابگاه خصوصي با پرداخت هزينه استفاده كنند 2) نشاني: اراك، خيابان شهيد بهشتي، جنب پارك اميركبير.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
10011 روزانه دانشگاه اراک مرکزی آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 45
10012 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10013 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیک با آزمون زن و مرد 70 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10014 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 60
10015 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 50
10016 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی ساخت و تولید با آزمون زن و مرد 30
10017 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 50
10018 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 40
10019 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 50
10020 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 45
10021 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 40
10022 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
10023 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 50
16005 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 5
16006 روزانه دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی با آزمون زن و مرد 5
16007 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 12
16008 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی محض با آزمون زن و مرد 12 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16009 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 5
15005 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 81
15375 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 7
15376 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15377 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15378 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15379 روزانه دانشگاه اراک مرکزی کاردانی تولید و بهرهبرداری ازگیاهان دارویی و معطر صرفا سوابق زن و مرد 4
10024 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 10
15380 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 1
15381 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 1
15382 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 1

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18620 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 8 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید