دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

اردبیل - خیابان شهید مطهری - مجتمع ادارات کل دو لتی - جنب اداره صنعت، معدن و تجارت - دانشگاه پیام نور استان اردبیل تلفن : 33262061-045 نمابر : 33262062-045

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
45773 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل حسابداری با آزمون زن و مرد 5
45774 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل روانشناسی با آزمون زن و مرد 5
45775 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 5
45776 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 5
41040 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41041 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
41042 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
41043 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 72
41044 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
41045 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
41046 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36
41047 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
41048 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
41049 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
41050 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
41051 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 36
42278 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
42279 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 4
42280 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
42281 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42282 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
42939 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
42940 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
42941 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
42942 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
42943 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
42944 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
42945 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
42946 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
42947 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
42948 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
42949 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45777 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
45778 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
45779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
45780 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
45781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 8
45782 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
45783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5

نظر خود را بنویسید