مشاوره انتخاب رشته ارشد مهندسی صنایع غذایی 98

2 March 2019
مشاوره انتخاب رشته ارشد مهندسی صنایع غذایی
مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد مهندسی صنایع غذایی سال 98 و برخی از رتبه ها و محل قبولی آنها در کارشناسی ارشد صنایع غذایی در سال های گذشته

مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد شهرسازی 98

2 March 2019
مشاوره انتخاب رشته ارشد شهرسازی
مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای سال 98 و برخی از رتبه ها و محل قبولی آنها در کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای در سال های گذشته

مشاوره انتخاب رشته ارشد معماری 98

2 March 2019
مشاوره انتخاب رشته ارشد معماری
مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد معماری سال 98 و و برخی از رتبه ها و محل قبولی آنها در کارشناسی ارشد معماری در سال های گذشته

مشاوره انتخاب رشته ارشد ریاضی 98

2 March 2019
مشاوره انتخاب رشته ارشد ریاضی
مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد ریاضی سال 98 و نرم افزار مجازی انتخاب رشته ارشد ریاضی سال 98 و برخی از رتبه ها و محل قبولی آنها در کارشناسی ارشد ریاضی در سال های گذشته

مشاوره انتخاب رشته ارشد شیمی 98

2 March 2019
مشاوره انتخاب رشته ارشد شیمی
مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد شیمی سال 98 و نرم افزار مجازی انتخاب رشته ارشد شیمی سال 98 و برخی از رتبه ها و محل قبولی آنها در کارشناسی ارشد شیمی در سال های گذشته

مشاوره انتخاب رشته ارشد جغرافیا 98

28 February 2019
مشاوره انتخاب رشته ارشد جغرافیا
مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد جغرافیا سال 98 و نرم افزار مجازی انتخاب رشته ارشد جغرافیا سال 98

مشاوره انتخاب رشته ارشد تاریخ 98

28 February 2019
مشاوره انتخاب رشته ارشد تاریخ
مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد تاریخ 98 و نرم افزار مجازی انتخاب رشته ارشد تاریخ 98 و برخی از رتبه ها و محل قبولی آنها در کارشناسی ارشد تاریخ در سال های گذشته

مشاوره انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 98

28 February 2019
مشاوره انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل
برای انتخاب رشته کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل، یکی از مهم ترین اصول، شناختن گرایشهای مختلف است.

مشاوره انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 98

28 February 2019
مشاوره انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 98
مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد مشاوره سال 98 و نرم افزار مجازی انتخاب رشته ارشد مشاوره سال 98 و برخی از رتبه ها و محل قبولی آنها در کارشناسی ارشد مشاوره در سال های گذشته

مشاوره انتخاب رشته ارشد مشاوره 98

28 February 2019
مشاوره انتخاب رشته ارشد مشاوره 98
مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد مشاوره سال 98 و نرم افزار مجازی انتخاب رشته ارشد مشاوره سال 98 و برخی از رتبه ها و محل قبولی آنها در کارشناسی ارشد مشاوره در سال های گذشته