مشاوره انتخاب رشته ارشد اقتصاد 98

28 February 2019
مشاوره انتخاب رشته ارشد اقتصاد 98
مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد اقتصاد سال 98 و نرم افزار مجازی انتخاب رشته ارشد اقتصاد سال 98 و برخی از رتبه ها و محل قبولی آنها در کارشناسی ارشد اقتصاد در سال های گذشته

مشاوره انتخاب رشته ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 98

28 February 2019
مشاوره انتخاب رشته ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 98 و نرم افزار مجازی انتخاب رشته ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 98 و برخی از رتبه ها و محل قبولی آنها در کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال های گذشته

مشاوره انتخاب رشته ارشد روانشناسی 98

28 February 2019
مشاوره انتخاب رشته ارشد روانشناسی
داوطلبان ارشد 98 در صورتی که اطلاعات جامعی در مورد رشته ها، کیفیت آموزشی و رفاهی دانشگاه های مختلف و عوامل موثر بر انتخاب رشته ارشد روانشناسی داشته باشند، می توانند بر اساس علایق و استعدادهایشان، انتخاب رشته خود را با موفقیت پشت سر بگذارند.

مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد حقوق 98

28 February 2019
مشاوره انتخاب رشته ارشد حقوق
مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد حقوق سال 98 و نرم افزار مجازی انتخاب رشته ارشد حقوق سال 98 و برخی از رتبه ها و محل قبولی آنها در کارشناسی ارشد حقوق در سال های گذشته

مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد حسابداری 98

28 February 2019
مشاوره انتخاب رشته ارشد حسابداری
مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد حسابداری سال 98 و نرم افزار مجازی انتخاب رشته ارشد حسابداری سال 98 و برخی از رتبه ها و محل قبولی آنها در کارشناسی ارشد حسابداری در سال های گذشته

98 (MBA) مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

28 February 2019 مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد مدیریت کسب و کار و نرم افزار مجازی انتخاب رشته ارشد مدیریت کسب و کار 98 و برخی از رتبه ها و محل قبولی آنها در کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار در سال های گذشته

مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت 98

28 February 2019
مشاوره انتخاب رشته ارشد مدیریت
مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد مدیریت سال 98 و نرم افزار مجازی انتخاب رشته ارشد مدیریت سال 98 و برخی از رتبه ها و محل قبولی آنها در کارشناسی ارشد مدیریت در سال های گذشته

مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا 98

28 February 2019
مشاوره انتخاب رشته ارشد هوافضا
مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد هوافضاسال 98 و نرم افزار مجازی انتخاب رشته ارشد هوافضا سال 98 و برخی از رتبه ها و محل قبولی آنها در کارشناسی ارشد هوافضا در سال های گذشته

مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی 98

28 February 2019
مشاوره انتخاب رشته مهندسی مواد و متالورژی
مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد مواد و متالوژی سال 98 و نرم افزار مجازی انتخاب رشته ارشد مواد و متالوژی سال 98 و برخی از رتبه ها و محل قبولی آنها در کارشناسی ارشد مواد و متالوژی در سال های گذشته

مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98

28 February 2019
مشاوره انتخاب رشته ارشد مهندسی شیمی
مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد مهندسی شیمی سال 98 و نرم افزار مجازی انتخاب رشته ارشد مهندسی شیمی سال 98 و برخی از رتبه ها و محل قبولی آنها در کارشناسی ارشد مهندسی شیمی در سال های گذشته