مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 98

28 February 2019
مشاوره انتخاب رشته ارشد فناوری اطلاعات
مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات یا آی تی در سال 98 و برخی از رتبه ها و محل قبولی آنها در کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات یا آی تی در سال های گذشته

مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 98

28 February 2019
مشاوره انتخاب رشته ارشد کامپیوتر
مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد کامپیوتر سال 98 و نرم افزار مجازی انتخاب رشته ارشد کامپیوتر سال 98 و برخی از رتبه ها و محل قبولی آنها در کارشناسی ارشد کامپیوتر در سال های گذشته

مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 98

28 February 2019
مشاوره انتخاب رشته ارشد صنایع
مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد صنایع سال 98 و نرم افزار مجازی انتخاب رشته ارشد صنایع سال 98 و برخی از رتبه ها و محل قبولی آنها در کارشناسی ارشد صنایع در سال های گذشته

مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی برق 98

28 February 2019
مشاوره انتخاب رشته ارشد برق
مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد برق سال 98 و نرم افزار مجازی انتخاب رشته ارشد برق سال 98 و برخی از رتبه ها و محل قبولی آنها در کارشناسی ارشد برق در سال های گذشته

مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98

28 February 2019
مشاوره انتخاب رشته ارشد مکانیک
مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد مکانیک سال 98 و نرم افزار مجازی انتخاب رشته ارشد مکانیک سال 98 و برخی از رتبه ها و محل قبولی آنها در کارشناسی ارشد مکانیک در سال های گذشته

مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی عمران 98

28 February 2019
مشاوره انتخاب رشته ارشد عمران
مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته ارشد عمران سال 98 و نرم افزار مجازی انتخاب رشته ارشد عمران سال 98 و برخی از رتبه ها و محل قبولی آنها در کارشناسی ارشد عمران در سال های گذشته