کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مدیریت مالی

3 March 2019 هدف کارشناسی ارشد مدیریت مالی، مدیریت پول و نقدینگی است.

کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مدیریت فناوری اطلاعات

3 March 2019 گسترش سرسام آور فناوری اطلاعات در تمامی عرصه ها، باعث میشود هر سال عده بیشتری گرایش مدیریت آی تی را انتخاب کنند و محبوبیت آن افزایش پیدا کند.

کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مدیریت کارآفرینی

3 March 2019 زیرگرایش های کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، کسب و کار جدید، کسب و کار الکترونیک، سازمانی، بین الملل، فناوری، گردشگری و توسعه می باشد.

کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مدیریت تکنولوژی

3 March 2019 کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی در ابعاد مختلف خود یکی از جذابترین رشته ها در بازار کار آینده خواهد بود.

کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مدیریت صنعتی

3 March 2019 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی یکی از بین رشته ای ترین گرایشهای مدیریت است.

کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی

3 March 2019 هدف از کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی به دست آوردن، توسعه و حفظ استعدادها، هماهنگی نیروی کار با کسب و کار و همکاری عالی در کسب و کار خواهد بود.

کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مدیریت دولتی

3 March 2019 زیرگرایش های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، توسعه منابع انسانی، مدیریت رفتار سازمانی، بودجه و مالی عمومی، مدیریت تحول، خط مشی گذاری عمومی، طراحی سازمان های دولتی، مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی می باشد.

کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مدیریت بازرگانی

3 March 2019 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در بین گرایش های مدیریت، جزو محبوب ترین هاست.