صرفا بر اساس سوابق تحصیلی
  • تکمیل مشخصات

  • تایید نهایی

  • پرداخت

  • لیست تفکیکی رشته ها

  • چیدمان هوشمندانه

  • آنالیز هوشمندانه

  • پایان

راهنمای بخش

مشخصات خود را وارد نمایید

در این بخش تنها اطلاعات بسیار مهم مشخصات شما را برای انتخاب رشته مد نظر قرار می دهیم.
توجه: 3گام تضمین می کند مشخصات شما تحت هیچ شرایطی انتشار عمومی نخواهد یافت و تنها جهت انتخاب رشته شما استفاده خواهد شد.
فرم زیر را با استفاده از کارنامه خود تکمیل فرمایید و در موارد زیر به توضیحات توجه فرمایید:
1- با توجه به وجود یک سری کد رشته برای جنسیت های فقط زن و فقط مرد در نظر داشته باشید که انتخاب رشته نسبت به انتخاب جنسیت شما حساس بوده و تنها انتخاب هایی را ارائه می دهد که متناسب با جنسیت شما باشد.
2- منطقه سکونت و سهمیه منطقه شما بسیار اهمیت دارد. لطفاً در پر کردن آن دقت نمایید.

مشخصات خود را وارد نمایید

در این بخش تنها اطلاعات بسیار مهم مشخصات شما را برای انتخاب رشته مد نظر قرار می دهیم.
توجه: 3گام تضمین می کند مشخصات شما تحت هیچ شرایطی انتشار عمومی نخواهد یافت و تنها جهت انتخاب رشته شما استفاده خواهد شد.

داوطلبان دارای سهمیه های مناطق 1، 2 و 3 و ایثارگران 5 درصد می توانند از سیستم استفاده کنند.

ضمن عرض پوزش، به دلیل پیچیده تر شدن انتخاب رشته 25 درصد ایثارگری امکان ارائه خدمات نرم افزاری برای این سهمیه وجود ندارد. داوطلبان دارای سهمیه 25 درصد ایثارگری می توانند از مشاوره های حضوری و تلفنی موسسه و از طریق لینک مشاوره های حضوری و تلفنی سهمیه 25 درصد ایثارگری استفاده نمایند.

پر کردن بخشهای ستاره دار اجباریست

الف) مشخصات ثبت نامی

/
(معدل کتبی دیپلم خود را بسیار دقیق وارد کنید)