کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی انسانی - با آزمون - 1

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی انسانی - با آزمون - 1
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10001 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10002 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10003 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10004 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 17601 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی زن - مرد 38
انسانی - با آزمون 10005 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 16
انسانی - با آزمون 10006 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق زن - مرد 14
انسانی - با آزمون 10007 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی زن - مرد 16
انسانی - با آزمون 10008 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 16
انسانی - با آزمون 17602 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10009 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد ایران شناسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10010 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10011 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد علوم قرآن و حدیث زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10012 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10013 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 17603 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد علوم اقتصادی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17604 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت مالی مرد 24
انسانی - با آزمون 10014 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی تاریخ زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10015 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات عربی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10016 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10017 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی علوم تربیتی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10018 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 17605 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 10019 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی تاریخ زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10020 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات عربی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10021 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10022 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی علوم تربیتی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10023 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 17607 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 10024 روزانه با آزمون دانشگاه اردکان یزد علوم سیاسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10025 روزانه با آزمون دانشگاه اردکان یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10028 روزانه با آزمون دانشگاه اردکان یزد مطالعات خانواده زن 25
انسانی - با آزمون 17610 روزانه با آزمون دانشگاه اردکان یزد اقتصاد اسلامی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17612 روزانه با آزمون دانشگاه اردکان یزد روانشناسی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17613 روزانه با آزمون دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10026 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اردکان یزد علوم سیاسی زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10027 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اردکان یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10029 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اردکان یزد مطالعات خانواده زن 5
انسانی - با آزمون 17614 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اردکان یزد اقتصاد اسلامی زن - مرد 3
انسانی - با آزمون 17616 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اردکان یزد روانشناسی زن - مرد 3
انسانی - با آزمون 17617 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی زن - مرد 3
انسانی - با آزمون 10030 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10031 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی جغرافیا زن - مرد 90
انسانی - با آزمون 10032 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10033 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10034 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 17618 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 17619 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 17621 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم اقتصادی زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 17622 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17623 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت دولتی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 10035 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10036 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10037 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10038 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10039 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان زبان شناسی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10040 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10041 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10042 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان علوم تربیتی زن - مرد 105
انسانی - با آزمون 10043 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10044 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10045 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10046 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 17624 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن - مرد 33
انسانی - با آزمون 17625 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی زن - مرد 39
انسانی - با آزمون 17627 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17628 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان علوم اقتصادی زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 17629 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17630 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت دولتی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17631 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 10047 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 17632 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10048 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ادیان و عرفان زن 25
انسانی - با آزمون 10049 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران پژوهشگری اجتماعی زن 25
انسانی - با آزمون 10050 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران تاریخ زن 30
انسانی - با آزمون 10051 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن 25
انسانی - با آزمون 10052 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حقوق زن 25
انسانی - با آزمون 10053 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زبان و ادبیات عربی زن 25
انسانی - با آزمون 10054 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زبان و ادبیات فارسی زن 25
انسانی - با آزمون 10055 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم تربیتی زن 30
انسانی - با آزمون 10056 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم قرآن و حدیث زن 25
انسانی - با آزمون 10057 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن 25
انسانی - با آزمون 10058 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فلسفه و حکمت اسلامی زن 25
انسانی - با آزمون 10059 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مطالعات خانواده زن 25
انسانی - با آزمون 17633 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حسابداری زن 15
انسانی - با آزمون 17634 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی زن 33
انسانی - با آزمون 17635 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن 18
انسانی - با آزمون 17636 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم اقتصادی زن 15
انسانی - با آزمون 17637 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی زن 15
انسانی - با آزمون 17638 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت مالی زن 15
انسانی - با آزمون 10060 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10061 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات عربی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10062 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10063 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام علوم قرآن و حدیث زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10064 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10065 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 17640 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام حسابداری زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17641 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام علوم اقتصادی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17642 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10066 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10067 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات عربی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10068 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10069 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام علوم قرآن و حدیث زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10070 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10071 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17643 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام حسابداری زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 17644 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام علوم اقتصادی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 17645 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 10072 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حقوق زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10073 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10074 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم تربیتی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 17647 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حسابداری زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17648 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی روانشناسی زن - مرد 54
انسانی - با آزمون 17649 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم اقتصادی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 17650 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10075 روزانه با آزمون دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10076 روزانه با آزمون دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 17651 روزانه با آزمون دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10077 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی جغرافیا زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10078 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 17652 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی حسابداری زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 10079 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10080 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10081 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10082 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10083 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم تربیتی زن - مرد 80
انسانی - با آزمون 10084 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10085 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 17653 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17654 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17656 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم اقتصادی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 17657 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان حسابداری مرد 24
انسانی - با آزمون 17658 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت بازرگانی مرد 24
انسانی - با آزمون 17659 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت دولتی مرد 24
انسانی - با آزمون 17660 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی مرد 24
انسانی - با آزمون 10086 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10087 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تاریخ زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10088 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جغرافیا زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10089 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی حقوق زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10090 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10091 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم تربیتی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10092 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم سیاسی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10093 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 17661 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17663 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 10094 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10095 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تاریخ زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10096 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جغرافیا زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10097 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی حقوق زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10098 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10099 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم تربیتی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10100 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم سیاسی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10101 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 17664 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 17666 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10102 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10103 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10104 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10105 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان و ادبیات عربی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10106 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10107 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم سیاسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10108 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم قرآن و حدیث زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10109 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10110 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فلسفه زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10111 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10112 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مترجمی زبان عربی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 17668 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17669 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17670 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 10113 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10114 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10115 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10116 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا زن - مرد 84
انسانی - با آزمون 10117 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 10118 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 10119 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم تربیتی زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 10120 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 17672 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن - مرد 14
انسانی - با آزمون 17674 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 22
انسانی - با آزمون 17675 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم اقتصادی زن - مرد 32
انسانی - با آزمون 17676 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت جهانگردی زن - مرد 22
انسانی - با آزمون 10121 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10122 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10123 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10124 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا زن - مرد 56
انسانی - با آزمون 10125 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق زن - مرد 14
انسانی - با آزمون 10126 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 10127 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم تربیتی زن - مرد 32
انسانی - با آزمون 10128 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17678 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 17680 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 14
انسانی - با آزمون 17681 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم اقتصادی زن - مرد 22
انسانی - با آزمون 17682 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت جهانگردی زن - مرد 14
انسانی - با آزمون 10129 روزانه با آزمون دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی باستان شناسی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10130 روزانه با آزمون دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی علوم سیاسی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10131 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی باستان شناسی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10132 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی علوم سیاسی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10133 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران ادیان و عرفان زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10134 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران باستان شناسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10135 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10136 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران تاریخ زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10137 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10138 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10139 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران جغرافیا زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10140 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران حقوق زن - مرد 80
انسانی - با آزمون 10141 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات عربی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10142 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10143 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران علوم ارتباطات اجتماعی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10144 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10145 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران علوم سیاسی زن - مرد 70
انسانی - با آزمون 10146 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10147 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران فقه شافعی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10148 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10149 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران فلسفه زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10150 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10151 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مترجمی زبان عربی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10152 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مردم شناسی مرد 30
انسانی - با آزمون 17686 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران حسابداری زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17687 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران روانشناسی زن - مرد 14
انسانی - با آزمون 17689 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17690 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران علوم اقتصادی زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17691 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17692 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مدیریت دولتی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17693 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17694 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مدیریت مالی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 10153 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10154 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران زبان و ادبیات عربی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10155 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10156 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10157 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران فلسفه زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17696 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران حسابداری زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17697 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17698 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران مدیریت دولتی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17699 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران مدیریت مالی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10158 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس بین المللی کیش) هرمزگان حقوق زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10159 روزانه با آزمون دانشگاه جهرم فارس زبان شناسی زن - مرد 55
انسانی - با آزمون 10160 روزانه با آزمون دانشگاه جهرم فارس زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 55
انسانی - با آزمون 10161 روزانه با آزمون دانشگاه جهرم فارس فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 55
انسانی - با آزمون 10162 روزانه با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان باستان شناسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10163 روزانه با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان تاریخ زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10164 روزانه با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان جغرافیا زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10165 روزانه با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10166 نوبت دوم با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان باستان شناسی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10167 نوبت دوم با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان تاریخ زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10168 نوبت دوم با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان جغرافیا زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10169 نوبت دوم با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10170 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا زن - مرد 96
انسانی - با آزمون 10171 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10172 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 10173 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 10174 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم تربیتی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10175 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم سیاسی زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 10176 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 10177 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 10178 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 10179 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 10180 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10181 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 10182 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 10183 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم تربیتی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10184 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم سیاسی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 10185 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 10186 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 10187 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 10188 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تاریخ زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10189 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زبان و ادبیات عربی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 17709 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر حسابداری زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 17710 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17711 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17712 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17713 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت بازرگانی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 17714 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت صنعتی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 10190 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10191 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز تاریخ زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10192 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز جغرافیا زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10193 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زبان و ادبیات عربی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10194 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10195 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علوم تربیتی زن - مرد 70
انسانی - با آزمون 10196 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10197 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 17715 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز روانشناسی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17717 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17718 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حسابداری زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17719 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران تهران علوم اقتصادی زن - مرد 33
انسانی - با آزمون 17720 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت مالی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10198 روزانه با آزمون دانشگاه دامغان سمنان جغرافیا زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10199 نوبت دوم با آزمون دانشگاه دامغان سمنان جغرافیا زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 17723 روزانه با آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17724 روزانه با آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت و بازرگانی دریایی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17725 نوبت دوم با آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17726 نوبت دوم با آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت و بازرگانی دریایی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 10200 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10201 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا زن - مرد 80
انسانی - با آزمون 10202 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10203 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات عربی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10204 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10205 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سیاسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10206 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم قرآن و حدیث زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10207 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10208 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مترجمی زبان عربی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 17727 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17728 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17730 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17731 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 10209 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10210 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10211 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10212 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات عربی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10213 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10214 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سیاسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10215 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم قرآن و حدیث زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10216 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10217 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10218 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مترجمی زبان عربی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 17732 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17733 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17735 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 17736 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17738 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) کرمانشاه مدیریت بازرگانی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17739 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) کرمانشاه مدیریت مالی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 10219 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تاریخ زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10220 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان جغرافیا زن - مرد 70
انسانی - با آزمون 10221 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حقوق زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10222 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10223 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 17741 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 10224 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تاریخ زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10225 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان جغرافیا زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10226 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حقوق زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10227 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10228 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17743 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 10229 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حقوق زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10230 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 10231 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا زن - مرد 140
انسانی - با آزمون 10232 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان حقوق زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10233 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10234 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 17747 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17749 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان مدیریت بازرگانی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17750 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان مدیریت صنعتی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 17751 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان کاردانی حسابداری زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17752 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 10235 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17754 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 10236 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 17755 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی زن - مرد 3
انسانی - با آزمون 10237 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان ادیان و عرفان زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10238 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان حقوق زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10239 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10240 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10241 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 17756 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان حسابداری زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17758 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان علوم اقتصادی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17759 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17760 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت جهانگردی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17761 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 10242 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان ادیان و عرفان زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10243 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان حقوق زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10244 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10245 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10246 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17762 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان حسابداری زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 17764 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان علوم اقتصادی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 17765 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 17766 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت جهانگردی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17767 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17768 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17769 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 17770 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علوم تربیتی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17771 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17772 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 17773 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 10247 روزانه با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10248 روزانه با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان جغرافیا زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10249 روزانه با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان علوم تربیتی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10250 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10251 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان جغرافیا زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10252 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان علوم تربیتی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10253 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ادیان و عرفان زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 10254 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان باستان شناسی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10255 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10256 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10257 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10258 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10259 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - با آزمون 10260 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 10261 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 10262 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 10263 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مردم شناسی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 17778 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17779 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی زن - مرد 42
انسانی - با آزمون 17781 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17782 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17783 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17784 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت مالی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10264 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ادیان و عرفان زن - مرد 13
انسانی - با آزمون 10265 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان باستان شناسی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10266 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10267 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10268 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10269 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10270 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم تربیتی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10271 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 13
انسانی - با آزمون 10272 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 13
انسانی - با آزمون 10273 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 13
انسانی - با آزمون 10274 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مردم شناسی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17785 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17786 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی زن - مرد 42
انسانی - با آزمون 17787 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17788 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17789 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17790 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت مالی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10275 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10276 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10277 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم تربیتی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10278 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم سیاسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10279 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10280 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10281 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17792 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17793 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17794 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17795 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 10282 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری باستان شناسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10283 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حقوق زن - مرد 28
انسانی - با آزمون 10284 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10285 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم قرآن و حدیث زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17796 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری روانشناسی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17797 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت جهانگردی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10286 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری باستان شناسی زن - مرد 1
انسانی - با آزمون 10287 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حقوق زن - مرد 1
انسانی - با آزمون 10288 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 1
انسانی - با آزمون 10289 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم قرآن و حدیث زن - مرد 1
انسانی - با آزمون 17799 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت جهانگردی زن - مرد 2
انسانی - با آزمون 10290 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10291 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 1
انسانی - با آزمون 10292 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 10293 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10294 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10295 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جغرافیا زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10296 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10297 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10298 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم تربیتی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10299 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم سیاسی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 17801 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17802 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17804 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17805 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم اقتصادی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 10608 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فلسفه زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 17806 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10300 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 10301 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10302 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10303 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جغرافیا زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10304 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10305 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10306 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم تربیتی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10307 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم سیاسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10308 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10309 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 17808 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 17809 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 17811 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 17812 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم اقتصادی زن - مرد 13
انسانی - با آزمون 10609 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فلسفه زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 17813 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 17814 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان علوم اقتصادی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 17815 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان حسابداری زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 17816 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان علوم اقتصادی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 17817 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 10310 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10311 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10312 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیا زن - مرد 70
انسانی - با آزمون 10313 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10314 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات عربی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10315 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10316 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم تربیتی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10317 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10318 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فلسفه زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17818 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17819 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 39
انسانی - با آزمون 17821 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17822 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17823 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت دولتی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17824 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17825 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 10319 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 65
انسانی - با آزمون 10320 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تاریخ زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10321 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جغرافیا زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10322 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10323 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10324 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10325 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم تربیتی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10326 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم سیاسی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10327 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10328 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10329 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 17826 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17827 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17829 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17830 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم اقتصادی زن - مرد 42
انسانی - با آزمون 17831 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 10330 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10331 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تاریخ زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10332 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جغرافیا زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10333 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10334 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10335 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10336 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم تربیتی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10337 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم سیاسی زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10338 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10339 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10340 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 17832 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17833 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17835 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 3
انسانی - با آزمون 17836 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم اقتصادی زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 17837 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 10341 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل دانشکده باستان شناسی شوش) خوزستان باستان شناسی مرد 30
انسانی - با آزمون 10342 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ادیان و عرفان زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10343 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10344 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی حقوق زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10345 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات عربی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10346 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10347 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم تربیتی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10348 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10349 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10350 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10351 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مطالعات خانواده زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 17838 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 17840 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17841 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران روانشناسی زن 15
انسانی - با آزمون 17842 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17843 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی زن 36
انسانی - با آزمون 17844 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی مرد 15
انسانی - با آزمون 10352 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 10353 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس تاریخ زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 10354 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس جغرافیا زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10355 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس حقوق زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10356 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات عربی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10357 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10358 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس علوم تربیتی زن - مرد 75
انسانی - با آزمون 10359 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس علوم سیاسی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10360 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس علوم قرآن و حدیث زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10361 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 17846 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس حسابداری زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17847 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس روانشناسی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 17848 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17849 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس علوم اقتصادی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17850 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17851 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مدیریت جهانگردی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17852 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17853 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مدیریت هتلداری زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 10362 مجازی دولتی با آزمون دانشگاه شیراز فارس حقوق زن - مرد 120
انسانی - با آزمون 17854 مجازی دولتی با آزمون دانشگاه شیراز فارس مدیریت جهانگردی زن - مرد 72
انسانی - با آزمون 17855 روزانه با آزمون دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد تهران) تهران حسابداری زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17862 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17863 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم اقتصادی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17864 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17865 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17866 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم اقتصادی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17867 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 10363 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10364 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10365 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10366 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط عمومی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10367 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روزنامه نگاری زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10368 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات عربی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10369 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10370 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم تربیتی زن - مرد 75
انسانی - با آزمون 10371 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم سیاسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10372 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10373 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فلسفه زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10374 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان عربی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10375 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مددکاری اجتماعی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10376 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 17869 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17870 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17871 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17872 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم اقتصادی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 17873 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 17874 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 17875 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت جهانگردی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 17876 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت دولتی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 17877 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 10377 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10378 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10379 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10380 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط عمومی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10381 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روزنامه نگاری زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10382 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات عربی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10383 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10384 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم تربیتی زن - مرد 75
انسانی - با آزمون 10385 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم سیاسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10386 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10387 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فلسفه زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10388 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان عربی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10389 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مددکاری اجتماعی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10390 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 17878 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17879 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17880 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17881 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم اقتصادی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 17882 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 17883 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 17884 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت جهانگردی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 17885 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت دولتی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 17886 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 17887 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران مدیریت بیمه اکو زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17888 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران مدیریت بیمه اکو زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17890 روزانه با آزمون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 17891 روزانه با آزمون دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی مرد 42
انسانی - با آزمون 17892 روزانه با آزمون دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران علوم قضایی مرد 60
انسانی - با آزمون 17898 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم اقتصادی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17899 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت و بازرگانی دریایی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17900 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم اقتصادی زن - مرد 3
انسانی - با آزمون 17901 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت و بازرگانی دریایی زن - مرد 3
انسانی - با آزمون 17902 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دامغان) سمنان علوم قرآن و حدیث زن 18
انسانی - با آزمون 17903 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دامغان) سمنان علوم قرآن و حدیث زن 15
انسانی - با آزمون 17904 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل سبزوار) خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17905 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل سبزوار) خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17906 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خرم آباد) لرستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17907 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خرم آباد) لرستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17908 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) مازندران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 72
انسانی - با آزمون 17909 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) مازندران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 72
انسانی - با آزمون 17912 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل بجنورد) خراسان شمالی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 66
انسانی - با آزمون 17913 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل بجنورد) خراسان شمالی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17914 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل بندرعباس) هرمزگان علوم قرآن و حدیث زن 18
انسانی - با آزمون 17915 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل بندرعباس) هرمزگان علوم قرآن و حدیث زن 12
انسانی - با آزمون 17916 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 90
انسانی - با آزمون 17917 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 90
انسانی - با آزمون 17920 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خوی) آذربایجان غربی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 72
انسانی - با آزمون 17921 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خوی) آذربایجان غربی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 72
انسانی - با آزمون 17922 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دولت آباد اصفهان) اصفهان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 72
انسانی - با آزمون 17923 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دولت آباد اصفهان) اصفهان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 54
انسانی - با آزمون 17924 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زابل) سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17925 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زابل) سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17926 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زاهدان) سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث زن 63
انسانی - با آزمون 17927 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زاهدان) سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث زن 63
انسانی - با آزمون 17928 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شاهرود) سمنان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 72
انسانی - با آزمون 17929 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شاهرود) سمنان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 72
انسانی - با آزمون 17930 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس علوم قرآن و حدیث زن - مرد 75
انسانی - با آزمون 17931 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی مرد 15
انسانی - با آزمون 17932 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن 15
انسانی - با آزمون 17933 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه – قم (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث زن - مرد 54
انسانی - با آزمون 17934 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه – قم (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث زن - مرد 54
انسانی - با آزمون 17935 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل کرمانشاه) کرمانشاه علوم قرآن و حدیث زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17936 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل کرمانشاه) کرمانشاه علوم قرآن و حدیث زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 17937 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل گراش استان فارس) فارس علوم قرآن و حدیث زن 33
انسانی - با آزمون 17938 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل گراش استان فارس) فارس علوم قرآن و حدیث زن 12
انسانی - با آزمون 17939 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مراغه) آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17940 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مراغه) آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 17941 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 54
انسانی - با آزمون 17942 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 54
انسانی - با آزمون 17943 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ملایر) همدان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17944 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ملایر) همدان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17945 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن و حدیث زن - مرد 72
انسانی - با آزمون 17946 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن و حدیث زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 10391 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ادیان و عرفان زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10392 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10393 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10394 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10395 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10396 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10397 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10398 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10399 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم تربیتی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10400 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10401 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10402 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10403 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 17948 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17949 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 42
انسانی - با آزمون 17951 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17952 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم اقتصادی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 17953 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 17954 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 17955 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 10404 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ادیان و عرفان زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10405 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10406 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10407 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10408 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10409 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10410 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10411 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم تربیتی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10412 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10413 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10414 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10415 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 17957 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 17958 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17960 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 17961 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم اقتصادی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 17962 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 3
انسانی - با آزمون 17963 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی زن - مرد 3
انسانی - با آزمون 17964 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن - مرد 3
انسانی - با آزمون 10416 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم حقوق زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10417 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم زبان و ادبیات عربی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10418 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10419 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم علوم تربیتی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10420 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم علوم قرآن و حدیث زن 35
انسانی - با آزمون 10421 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10422 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 17965 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17967 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17968 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم علوم اقتصادی زن - مرد 72
انسانی - با آزمون 17969 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم مدیریت بازرگانی زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17970 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم مدیریت صنعتی زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 10423 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان ادیان و عرفان زن - مرد 17
انسانی - با آزمون 10424 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان باستان شناسی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10425 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 10426 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان حقوق زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 10427 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 10428 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 10429 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان علوم تربیتی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 10430 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 17
انسانی - با آزمون 17971 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی زن - مرد 13
انسانی - با آزمون 17973 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت بازرگانی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10431 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان ادیان و عرفان زن - مرد 8
انسانی - با آزمون 10432 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان باستان شناسی زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10433 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 10434 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان حقوق زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 10435 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 10436 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 10437 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان علوم تربیتی زن - مرد 7
انسانی - با آزمون 10438 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 8
انسانی - با آزمون 17974 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 17976 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10439 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10440 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان جغرافیا زن - مرد 70
انسانی - با آزمون 10441 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حقوق زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10442 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10443 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10444 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات کردی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10445 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم تربیتی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10446 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فقه شافعی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 17978 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17979 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17981 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17982 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17983 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت جهانگردی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 10447 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حقوق زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10448 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10449 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم تربیتی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 17985 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17986 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17987 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 10450 روزانه با آزمون دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی جغرافیا زن 45
انسانی - با آزمون 10451 روزانه با آزمون دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی زبان و ادبیات فارسی زن 45
انسانی - با آزمون 10452 روزانه با آزمون دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی علوم قرآن و حدیث زن 45
انسانی - با آزمون 17988 روزانه با آزمون دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی حسابداری زن 36
انسانی - با آزمون 10454 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10455 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10456 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان روابط عمومی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10457 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10458 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10459 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10460 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان روابط عمومی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10461 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10462 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد گلستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10463 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد گلستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10464 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد گلستان فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10465 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد گلستان فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 17992 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد گلستان اقتصاد اسلامی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17993 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد گلستان حسابداری زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 17994 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد گلستان کاردانی حسابداری زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17996 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) گلستان مدیریت بازرگانی زن 24
انسانی - با آزمون 17997 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) گلستان مدیریت بیمه زن 24
انسانی - با آزمون 17998 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) گلستان مدیریت صنعتی زن 24
انسانی - با آزمون 10466 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10467 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10468 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10469 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10470 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم تربیتی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10471 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم سیاسی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 18000 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 18001 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 18003 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم اقتصادی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 18004 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 18005 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت جهانگردی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 18006 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 10472 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10473 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان جغرافیا زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10474 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10475 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10476 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10477 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم تربیتی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10478 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم سیاسی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10479 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 18007 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 18008 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 18009 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم اقتصادی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 18010 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 18011 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت جهانگردی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 18012 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 10480 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان باستان شناسی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10481 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10482 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جغرافیا زن - مرد 25