کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس(س) – رفسنجان (ویژه خواهران)

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس(س) – رفسنجان (ویژه خواهران)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10591 روزانه با آزمون دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس(س) – رفسنجان (ویژه خواهران) کرمان زبان و ادبیات فارسی زن 40
انسانی - با آزمون 10592 روزانه با آزمون دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس(س) – رفسنجان (ویژه خواهران) کرمان علوم قرآن و حدیث زن 40