کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 18118 روزانه با آزمون دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران حسابداری زن 18
انسانی - با آزمون 18119 نوبت دوم با آزمون دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران حسابداری زن 18