کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10001 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10002 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10003 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10004 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 17601 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی زن - مرد 38
انسانی - با آزمون 10005 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 16
انسانی - با آزمون 10006 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق زن - مرد 14
انسانی - با آزمون 10007 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی زن - مرد 16
انسانی - با آزمون 10008 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 16
انسانی - با آزمون 17602 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی زن - مرد 10