کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه آیت اله حایری - میبد

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه آیت اله حایری - میبد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10009 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد ایران شناسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10010 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10011 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد علوم قرآن و حدیث زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10012 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10013 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 17603 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد علوم اقتصادی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17604 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت مالی مرد 24