کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران)

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10048 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ادیان و عرفان زن 25
انسانی - با آزمون 10049 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران پژوهشگری اجتماعی زن 25
انسانی - با آزمون 10050 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران تاریخ زن 30
انسانی - با آزمون 10051 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن 25
انسانی - با آزمون 10052 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حقوق زن 25
انسانی - با آزمون 10053 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زبان و ادبیات عربی زن 25
انسانی - با آزمون 10054 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زبان و ادبیات فارسی زن 25
انسانی - با آزمون 10055 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم تربیتی زن 30
انسانی - با آزمون 10056 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم قرآن و حدیث زن 25
انسانی - با آزمون 10057 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن 25
انسانی - با آزمون 10058 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فلسفه و حکمت اسلامی زن 25
انسانی - با آزمون 10059 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مطالعات خانواده زن 25
انسانی - با آزمون 17633 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حسابداری زن 15
انسانی - با آزمون 17634 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی زن 33
انسانی - با آزمون 17635 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن 18
انسانی - با آزمون 17636 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم اقتصادی زن 15
انسانی - با آزمون 17637 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی زن 15
انسانی - با آزمون 17638 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت مالی زن 15
انسانی - نیمه متمرکز 21840 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم ورزشی زن - مرد 18