کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه بوعلی سینا - همدان

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه بوعلی سینا - همدان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10079 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10080 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10081 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10082 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10083 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم تربیتی زن - مرد 80
انسانی - با آزمون 10084 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10085 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 17653 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17654 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17656 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم اقتصادی زن - مرد 60
انسانی - نیمه متمرکز 21843 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم ورزشی زن - مرد 48