کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10102 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10103 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10104 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10105 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان و ادبیات عربی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10106 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10107 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم سیاسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10108 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم قرآن و حدیث زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10109 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10110 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فلسفه زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10111 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10112 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مترجمی زبان عربی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 17668 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17669 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17670 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن - مرد 24
انسانی - مناطق محروم 13448 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم سیاسی زن - مرد 1
انسانی - نیمه متمرکز 21845 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم ورزشی زن - مرد 12