کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه رازی - کرمانشاه

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه رازی - کرمانشاه
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10200 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10201 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا زن - مرد 80
انسانی - با آزمون 10202 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10203 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات عربی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10204 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10205 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سیاسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10206 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم قرآن و حدیث زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10207 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10208 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مترجمی زبان عربی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 17727 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17728 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17730 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17731 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 10209 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10210 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10211 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10212 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات عربی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10213 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10214 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سیاسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10215 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم قرآن و حدیث زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10216 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10217 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10218 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مترجمی زبان عربی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 17732 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17733 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17735 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 17736 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 17737 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم ورزشی زن - مرد 36
انسانی - مناطق محروم 13496 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی مرد 2
انسانی - مناطق محروم 13503 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن - مرد 2
انسانی - نیمه متمرکز 21853 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم ورزشی زن - مرد 21