کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه سلمان فارسی - کازرون

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه سلمان فارسی - کازرون
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10235 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17754 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 10236 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 17755 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی زن - مرد 3
انسانی - مناطق محروم 13488 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی مرد 2