کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10247 روزانه با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10248 روزانه با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان جغرافیا زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10249 روزانه با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان علوم تربیتی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10250 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10251 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان جغرافیا زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10252 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان علوم تربیتی زن - مرد 30