کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه شاهد - تهران

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه شاهد - تهران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10275 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10276 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10277 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم تربیتی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10278 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم سیاسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10279 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10280 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10281 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17792 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17793 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17794 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17795 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 18