کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان)

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10290 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10291 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 1