کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه شهید بهشتی - تهران

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه شهید بهشتی - تهران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10310 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10311 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10312 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیا زن - مرد 70
انسانی - با آزمون 10313 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10314 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات عربی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10315 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10316 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم تربیتی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10317 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10318 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فلسفه زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17818 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17819 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 39
انسانی - با آزمون 17821 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17822 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17823 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت دولتی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17824 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17825 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی زن - مرد 18
انسانی - نیمه متمرکز 21860 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم ورزشی زن - مرد 30