کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10342 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ادیان و عرفان زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10343 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10344 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی حقوق زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10345 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات عربی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10346 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10347 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم تربیتی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10348 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10349 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10350 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10351 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مطالعات خانواده زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 17838 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 17840 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 30
انسانی - مناطق محروم 13455 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مطالعات خانواده زن - مرد 1
انسانی - نیمه متمرکز 21862 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن - مرد 18