کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه شهید مطهری - تهران

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه شهید مطهری - تهران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 17841 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران روانشناسی زن 15
انسانی - با آزمون 17842 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17843 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی زن 36
انسانی - با آزمون 17844 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی مرد 15
انسانی - با آزمون 10352 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 36