کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه شهید چمران - اهواز

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه شهید چمران - اهواز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10319 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 65
انسانی - با آزمون 10320 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تاریخ زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10321 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جغرافیا زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10322 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10323 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10324 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10325 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم تربیتی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10326 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم سیاسی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10327 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10328 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10329 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 17826 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17827 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17829 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17830 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم اقتصادی زن - مرد 42
انسانی - با آزمون 17831 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 10330 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10331 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تاریخ زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10332 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جغرافیا زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10333 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10334 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10335 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10336 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم تربیتی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10337 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم سیاسی زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10338 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10339 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10340 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 17832 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17833 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17835 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 3
انسانی - با آزمون 17836 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم اقتصادی زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 17837 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 21
انسانی - نیمه متمرکز 21861 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم ورزشی زن - مرد 28