کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل دانشکده باستان شناسی شوش)

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل دانشکده باستان شناسی شوش)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10341 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل دانشکده باستان شناسی شوش) خوزستان باستان شناسی مرد 30