کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه صنعتی اصفهان

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه صنعتی اصفهان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - مناطق محروم 13506 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن - مرد 2