کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه صنعتی قم

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه صنعتی قم
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - مناطق محروم 13498 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی قم قم مدیریت صنعتی مرد 2