کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد تهران)

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد تهران)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 17855 روزانه با آزمون دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد تهران) تهران حسابداری زن - مرد 15