کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 17890 روزانه با آزمون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 12
انسانی - نیمه متمرکز 21879 روزانه با آزمون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران مددکاری اجتماعی زن - مرد 18