کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 13521 مجازی غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم فقه و حقوق مذاهب اسلامی زن - مرد 120
انسانی - صرفا سوابق 20694 مجازی غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم شیعه شناسی زن - مرد 72