کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمومنین(ع) - اهواز

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمومنین(ع) - اهواز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 13525 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمومنین(ع) - اهواز خوزستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 13526 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمومنین(ع) - اهواز خوزستان فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 13527 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمومنین(ع) - اهواز خوزستان فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 20711 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمومنین(ع) - اهواز خوزستان اقتصاد اسلامی زن - مرد 36
انسانی - صرفا سوابق 20712 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمومنین(ع) - اهواز خوزستان تاریخ اسلام زن - مرد 36