کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 13528 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 20726 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 20727 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 20728 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 36
انسانی - صرفا سوابق 13529 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 20729 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی زن - مرد 36
انسانی - صرفا سوابق 20730 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی کاردانی حسابداری زن - مرد 60