کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 13530 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران روابط عمومی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 13531 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران روزنامه نگاری زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 20731 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مدیریت فرهنگی هنری زن - مرد 36