کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 13542 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 13543 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم علوم سیاسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 20793 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم علوم اقتصادی زن - مرد 84
انسانی - صرفا سوابق 13544 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم علوم قرآن و حدیث زن - مرد 40
انسانی - صرفا سوابق 13545 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم فلسفه زن - مرد 40