کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه لرستان - خرم آباد

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه لرستان - خرم آباد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10480 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان باستان شناسی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10481 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10482 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جغرافیا زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10483 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حقوق زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10484 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10485 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10486 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم تربیتی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10487 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم سیاسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10488 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 18013 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 18015 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم اقتصادی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 18016 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10489 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان باستان شناسی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10490 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10491 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جغرافیا زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10492 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حقوق زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10493 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10494 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10495 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم تربیتی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10496 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم سیاسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10497 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 18017 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 18019 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم اقتصادی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 18020 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
انسانی - نیمه متمرکز 21871 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم ورزشی زن - مرد 42