کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (محل تحصیل دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی نمین)


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)