کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10558 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10559 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان جغرافیا زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10560 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10561 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10562 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 18084 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حسابداری زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 18085 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 18086 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 18087 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 18088 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت دولتی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 18089 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 10563 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10564 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان جغرافیا زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10565 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10566 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10567 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 18090 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حسابداری زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 18091 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 18092 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 18093 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 18094 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت دولتی زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 18095 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی زن - مرد 6
انسانی - صرفا سوابق 18096 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی زن - مرد 6
انسانی - نیمه متمرکز 21875 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی زن - مرد 22