کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10550 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق مرد 25
انسانی - با آزمون 10551 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10552 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10553 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 18074 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اقتصاد اسلامی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 18075 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 18077 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 18078 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10554 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان شناسی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10555 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10556 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10557 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 18079 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اقتصاد اسلامی زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 18080 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 18082 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت صنعتی زن - مرد 18
انسانی - صرفا سوابق 18083 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم ورزشی مرد 18
انسانی - نیمه متمرکز 21874 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم ورزشی زن - مرد 16