کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد خاروانا


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)