کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد تازه کندانگوت

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد تازه کندانگوت
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 15196 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد تازه کندانگوت اردبیل پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15197 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد تازه کندانگوت اردبیل حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15198 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد تازه کندانگوت اردبیل علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15199 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد تازه کندانگوت اردبیل علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 18448 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد تازه کندانگوت اردبیل حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 18449 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد تازه کندانگوت اردبیل مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 18450 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد تازه کندانگوت اردبیل مدیریت صنعتی زن - مرد 30