کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 15200 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین اردبیل جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15201 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین اردبیل حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15202 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین اردبیل فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15203 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین اردبیل فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 18451 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین اردبیل حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 18452 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین اردبیل علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 18453 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین اردبیل مدیریت جهانگردی زن - مرد 30