کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 15208 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 15209 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15210 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15211 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 15212 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15213 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 18459 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 18460 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 18461 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 18462 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل مدیریت دولتی زن - مرد 30