کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 15190 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15191 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15192 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15193 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15194 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15195 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 18444 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 18445 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 18446 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 18447 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل مدیریت بازرگانی زن - مرد 30