کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد چوار


(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)