کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد امیدیه

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد امیدیه
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16088 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد امیدیه خوزستان علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16089 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد امیدیه خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50