کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16106 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16107 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16108 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16109 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16110 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16111 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19358 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19359 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19360 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19361 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان مدیریت دولتی زن - مرد 30