کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16112 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان ادیان و عرفان زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16113 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16114 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16115 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16116 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19362 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19363 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19364 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19365 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان مدیریت صنعتی زن - مرد 30